Monday, 05/12/2022 - 00:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Sơn Phú

Kế hoạch giáo dục phổ biến pháp luật 2022

KẾ HOẠCH

 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HOÁ

  TRƯỜNG MN SƠN PHÚ

 

         Số:         /KH-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Sơn Phú, ngày 14 tháng 3 năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH

 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-SGDĐT ngày 8/3/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Định Hoá về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của ngành giáo dục, Trường Mầm non Sơn Phú xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

- Xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh.

- Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp cán bộ, công chức, viên chức, học sinh hiểu đúng quyền, nghĩa vụ trong phòng, chống tham nhũng, góp phần tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

- Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới trong nhà trường, gắn với việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2022.

2. Yêu cầu

Triển khai tới tất cả CB,GV,NV trong nhà trường các hoạt động đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung của kế hoạch và thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức chủ động tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật, gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới Nhân dân; gắn phổ biến pháp luật với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời vận động, khuyến khích công chức, viên chức, nhà giáo, người học tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật.

2. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác pháp chế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

3. Triển khai công tác PBGDPL, tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Tăng cường triển khai công tác PBGDPL trên môi trường số. Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL trong nhà trường.

4. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và địa phương, Phòng giáo dục và đào đạo, tổ chức liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục.

5. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 (cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2022) đi vào chiều sâu, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của địa phương.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

a) Tổ chức phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phổ biến các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành; Quán triệt một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em: Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Công văn số 07/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 04/01/2022 của Bộ chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em; Kế hoạch số 1254/KH-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ GDĐT về thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành Giáo dục... Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành hoặc dự thảo văn bản, chính sách đang lấy ý kiến góp ý.

b) Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác pháp chế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đổi mới phương pháp giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh, tăng cường giải pháp sử dụng công nghệ, hình ảnh trực quan sinh động. Chỉ đạo giáo viên chú ý lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý, phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học trong chương trình, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế.

c) Tiếp tục bổ sung các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL; phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác PBGDPL trong chương trình chính khóa và ngoại khóa tại các cơ sở giáo dục. Phổ biến kinh nghiệm ở những nơi làm tốt công tác PBGDPL, nghiên cứu những mô hình hay, cách làm hiệu quả để áp dụng, nhân rộng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổ chức quán triệt Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Định Hóa đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung, dịch bệnh Covid-19 nói riêng để bảo đảm thích ứng an toàn trong tình hình mới.

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của nhà trường về Phòng GDĐT trước ngày 20/12/2022.

Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Trường Mầm non Sơn Phú.

  Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (b/c);

- Các tổ chuyên môn (t/h);

- Website Trường MNSP;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Yến

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 62
Tháng 12 : 179
Năm 2022 : 13.742