Tuesday, 05/07/2022 - 23:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Sơn Phú

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2021.2022

 

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HOÁ

  TRƯỜNG MN SƠN PHÚ

 
  
 

         Số: 61/KH-MN

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Sơn Phú, ngày 28 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý

Trường Mầm non Sơn Phú năm học 2021 - 2022

I. Các căn cứ xây dựng kế hoạch.

 Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non;

Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non;

Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;

Kế hoạch số 273/KH-SGDĐT ngày 21/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2021 - 2022;

Trường Mầm non Sơn Phú xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên, cán bộ quản lý năm học 2021-2022 như sau:

II. Mục đích của BDTX

1. Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên, cán bộ quản lý; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên, cán bộ quản lý theo yêu cầu của vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu của phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá công tác BDTX của giáo viên, cán bộ quản lý; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động BDTX giáo viên, cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.

          III. Đối tượng bồi dưỡng

- Giáo viên, cán bộ quản lý trong nhà trường.

IV. Nội dung chương trình bồi dưỡng, thời lượng bồi dưỡng

          1. Nội dung chương trình bồi dưỡng 01: khoảng 40 tiết/năm học.

Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các cấp học. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học.

2. Nội dung chương trình bồi dưỡng 02: khoảng 40 tiết/năm học.

Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo từng thời kỳ của mỗi địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học.

3. Nội dung chương trình bồi dưỡng 03: khoảng 40 tiết/năm học.

Nội dung chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

Căn cứ vào các mô đun bồi dưỡng được quy định tại các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên, mỗi giáo viên, cán bộ quản lý tự lựa chọn số lượng mô đun bồi dưỡng (tương đương 40 tiết), đảm bảo phù hợp nhu cầu và năng lực của cá nhân.

* Trong năm học 2021 - 2022 cán bộ quản lý và giáo viên mầm non hoàn thành 03 mô đun bồi dưỡng gồm 01 môdun bắt buốc và 02 mođun tự chọn

V. Phương pháp và loại hình tổ chức BDTX

1. Phương pháp

Thực hiện bồi dưỡng bằng phương pháp tích cực, tăng cường tự học, phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo của giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường thực hành tại cơ sở giáo; thảo luận, trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa báo cáo viên với giáo viên, cán bộ quản lý, giữa giáo viên và giữa cán bộ quản lý với nhau.

2. Loại hình tổ chức BDTX

- Bồi dưỡng tập trung.

- Bồi dưỡng từ xa.

- Kết hợp bồi dưỡng tập trung và bồi dưỡng từ xa.

          VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX

1. Dự kiến cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX

- Cơ sở giáo dục bồi dưỡng giáo viên: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

- Cơ sở giáo dục bồi dưỡng cán bộ quản lý: Học viện Quản lý giáo dục.

2. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX.

- Đánh giá việc vận dụng kiến thức BDTX vào thực tiễn dạy học, giáo dục trẻ em, học sinh; thực tiễn quản lý cơ sở giáo dục mầm non. Đánh giá thông qua câu hỏi trắc nghiệm (Đối với các nội dung lý thuyết), bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành).

- Bài kiểm tra lý thuyết, thực hành chấm theo thang điểm 10 và đạt yêu cầu khi đạt từ 05 điểm trở lên.

- Xếp loại kết quả:

+ Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX khi thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; hoàn thành đủ các bài kiểm tra với kết quả đạt yêu cầu.

+ Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX thì được cấp chứng chỉ hoàn thành kế hoạch BDTX. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ và là căn cứ thực hiện chế độ, chính sách bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp và sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý.

VII. Kinh phí BDTX

Kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm, từ kinh phí hỗ trợ của các chương trình, dự án hoặc từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

          VIII. Tổ chức thực hiện

- Triển khai, thực hiện kế hoạch BDTX giáo viên, cán bộ quản lý của nhà trường

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện BDTX giáo viên, cán bộ quản lý tại đơn vị.

- Tổng hợp và báo cáo công tác BDTX của giáo viên, cán bộ quản lý của đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/7/2022 (gửi qua địa chỉ Email: tuanna.phongdh@thainguyen.edu.vn).

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý tham gia BDTX theo quy định.

3. Trách nhiệm, quyền lợi của giáo viên, cán bộ quản lý

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.

- Giáo viên, cán bộ quản lý được hưởng nguyên lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) và các chế độ, chính sách khác theo quy định trong thời gian thực hiện kế hoạch BDTX.

Trên đây là Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý Trường Mầm non Sơn Phú năm học 2021 - 2022, để nghị các đồng chí Cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện.

 

 Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (b/c);

- Các bộ phận CM (th/hiện);

- Lưu: VT, CM

 HIỆU  TRƯỞNG

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 2
Tháng 07 : 28
Năm 2022 : 3.518